eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 24.04.2014
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:
պահանջվում են

Software Developer
Software Developer JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - Bachelor degree in Computer Science - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages.
Աշխատավարձ :  Competitive (from 100000 AMD)
Java Developer

Java Developer JOB DESCRIPTIONS: Development of Java applications. REQUIRED QUALIFICATIONS: - Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science; - 3+ year experience in Java Development; - Working knowledge and experience with Struts 2, Spring, Tapestry, Grails, Rails, Groovy, JSF 2, Seam, Jboss and Web Services; - Fluent in English language (both writing and speaking); - Ability to travel abroad if required. Full time


Աշխատավարձ :  For training period (2 months) – 150.000 AMD. After training: 200.000 – 500.000 AMD
Oracle Database Administrator
Oracle Database Administrator JOB DESCRIPTIONS: The incumbent will be responsible for supporting the Oracle databases and ensuring their performance, availability and security. JOB RESPONSIBILITIES: - Ensure high availability and performance of the databases that support the system; - Work with the team to ensure that the associated hardware resources are allocated to the databases and to ensure high availability and optimum performance; - Proactively monitor the database systems to ensure services with minimum downtime; - Be responsible for improvement and maintenance of the databases to include rollout and upgrades; - Implement and release database changes submitted by the development team. REQUIRED QUALIFICATIONS: - Proven Oracle Database Administration experience; - Experience of managing multiple RDBMS on large systems in remote locations; - Experience of configuring and managing Oracle streams replication; - Experience of working in a team that delivers a high availability service; - Practical experience in monitoring and tuning a database to provide a high availability service; - Oracle Certification, preferably OCP. Full time
Աշխատավարձ :  For training period (2 months) – 150.000. AMD After training: 200.000 – 500.000 AMD
Software Developer
JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - At least 2 years of work experience as a Software Developer; - At least 1 years of work experience with databases (Oracle or MS SQL Server); - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages. Age: before 32 Male Desired Qualifications: - Knowledge of PL/SQL language; - Knowledge of banking system or accounting; - Knowledge of PHP,JSP and web services; - Knowledge of (X)HTML, CSS, JavaScript and XML; - Knowledge of English language.
Աշխատավարձ :  Competitive. (from 400000 AMD)


Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր