eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 26.10.2016
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:
պահանջվում են

API մասնագետ ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

API մասնագետ  ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները` API-ի ինտեգրում:

Պահանջները՝ 20-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ API, REST API, SFTP, Relational Tables: Առնվազն մեկ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 100000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Վեբ ծրագրվորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Վեբ ծրագրվորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պահանջները՝մինչև 30 տարեկան, բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ ASP, ASP.NET(C#) (կամ PHP), HTML, JavaScrip, CSS, SQL, MS SQL (կամ MySQL) ծրագրերի իմացություն, JQuery ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:  


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 207400 դրամ:
Վեբ ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Վեբ ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Վեբ ծրագրավորողը ենթարկվում է ծրագրի ղեկավարին:

Պահանջները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ Java, Java script, PHP, SQL, MySQL, SQ Lite, Android, SDR,CMC wordpress, Joomla:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00 կամ 10:00-19:00 ըստ պայմանավորվածության: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` Սկսնակ -94000-141000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Կրտսեր- 141000-283000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Ավագ- 283000-944000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Android ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Android ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Android ծրագրավորողը ենթարկվում է ծրագրի ղեկավարին:

Պահանջները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ Java, XML,HTML, CSS, Java script, PHP, MySQL, Android,C++, SDK:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00 կամ 10:00-19:00 ըստ պայմանավորվածության: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` Սկսնակ - 94000-141000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Կրտսեր- 141000-283000 դրամ(հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Ավագ - 283000-944000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
IOS ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

IOS ծրագրավորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

IOS ծրագրավորողը ենթարկվում է ծրագրի ղեկավարին:

Պահանջները՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ Objective-C (SWIFT), C++:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00 կամ 10:00-19:00 ըստ պայմանավորվածության: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` Սկսնակ- 94000-141000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Կրտսեր- 141000-283000 դրամ(հարցազրույցի արդյունքից ելնելով), Ավագ- 283000-944000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Software Developer
Software Developer JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - Bachelor degree in Computer Science - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages.
Աշխատավարձ :  Competitive (from 100000 AMD)
Software Developer
JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - At least 2 years of work experience as a Software Developer; - At least 1 years of work experience with databases (Oracle or MS SQL Server); - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages. Age: before 32 Male Desired Qualifications: - Knowledge of PL/SQL language; - Knowledge of banking system or accounting; - Knowledge of PHP,JSP and web services; - Knowledge of (X)HTML, CSS, JavaScript and XML; - Knowledge of English language.
Աշխատավարձ :  Competitive. (from 400000 AMD)

gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր