Operations Manager in the Emirate of Dubai

Requirements:

- Knowledge of English and Serbian, Russian will be considered an advantage

- Computer skills (Word, Excel)

- At least 2-3 years of work experience in the catering, food and beverage industry

Responsibilities:

- Coordinate the customers who participate in the Expo

- Meet with customers, discuss operations

- Organize the going work.

 

Salary (net): 2,400,000 - 2,670,000 AMD, depending on the candidate's skills.

The employer provides accommodation, residence permit, medical insurance, transportation and air ticket.
The job is for 6 months.

Waiter, waitress in the Emirate of Dubai

Requirements:

-Knowledge of English

-At least 1 year of work experience in the relevant field

-Knowledge of table manners

-Knowledge of Russian and Serbian will be considered an advantage.

Responsibilities:

- Arranging the tables correctly, welcoming the customers, presenting the menu, answering the questions about the menu, ingredients and prices, always being familiar with the menu changes.

- Taking customer’s orders, serving properly.

Salary (net): 800,000 AMD.

The employer provides accommodation, residence permit, medical insurance, transportation and air ticket.
The job is for 6 months.

Մենեջեր Սուպերմարկետում

Պահանջներ՝

   Կրթություն ՝ Բարձրագույն,

   Համակարգչային գիտելիքներ ՝  1C

   Աշխատանքային  փորձ ՝ պարտադիր  է։

 

  Պարտականություններ ՝

 -Իրականացնել կացմակերպության վաճառքները,

 -Ձևակերպել պատվերները, բանակցել։

 

  Աշխատավարձը (մաքուր) ՝200,000-250,000 դրամ։

Հաշվապահ

 

Պահանջներ՝

 Կրթություն՝ Բաձրագույն

 Համակարգչային  գիտելիքներ՝ ՀԾ  7 հաշվապահության լավ իմացություն, 1C միջին, E-invoicing,

 Աշխատանքային փորձ՝ Առնվազն 2 տարվա պրակտիկ փորձ Հաշվապահության ոլորտում,

 

Պարտականություններ՝ Ընդհանուր հաշվապահություն

 

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ-ուրբաթ 10։00-18։00։

Աշխատավարձը (հարկերը ներառյալ) ՝ 200,000 – 220․000 դրամ:

Գործատուն  կարևորում է մասնագիտական աճը հետագա պաշտոնի բարձրացման համար։ 

 

Հաշվետար

 Պահանջներ՝

  Կրթություն ՝ Բարձրագույն,

  Համակարգչային գիտելիքներ ՝ 1C, ՀԾ հաշվապահություն, E- Invoicing։

  Աշխատանքային  փորձ ՝  պարտադիր  է։

 

 Պարտականություններ ՝

-Հաշիվների դուրսգրում, մուտքագրում։

-Պահեստային ապրանքների հաշվառում։

 

Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 130.000-150.000 դրամ։

Market development manager

 

Market development manager

Requirements:

-Sales skills.

-Existence of own car.

-Work experience is desirable.

Responsibilities:

-Sales organization.

-Acquisition of new partners.

 

Salary (net): 200,000 AMD + % of the sale

The employer reimburses the costs of the car.

 

 

Old woman’s companion

 

Old woman’s companion

A caring woman is required to live in an elderly woman's family and accompany her.

Responsibilities: Provide communication, help the woman and be attentive to her, spend time with her and go to different places of entertainment.

No heavy care is required for a woman, housework is not needed either.

 

Tanger recruitment company will consider a candidate for the position of Sales Manager.

 

Tanger recruitment company will consider a candidate for the position of Sales Manager.

Requirements: up to 45 years old, higher education, work experience in sales is desirable,  good skills in conducting negotiations.

Work experience in the recruiting sector (in a non-Armenian company) will be considered an advantage.

 

ßíäåêñ.Ìåòðèêà